ثبت دامنه X
<div align=center> <h1>ثبت سايت در 130 موتور جستجو</h1> <p>لطفا اين سايت را مشاهده كنيد <a href="www.11ir.com/submit"><b>ثبت سايت در 130 موتور جستجو</b></a></p><br /><br /> <p><b><a href="http://www.11ir.com">(فروش هاست و ثبت دامنه) www.11ir.com فروش هاست و ثبت دامنه با </a> </b></p> </div>